Vokabulär i samband med cirkulationsstörningar i hjärnan


Patientinformation / i / Neurologi / VSSHP


ADL; Activities of Daily Living

Allmänna dagliga livsfunktioner; kan försvåras som en följd av en hjärnskada (t.ex. att sköta sig själv, klä sig, tvätta sig, eller funktioner som hör ihop med skötseln av hemmet och ärenden)

AFASI

Förlust av förmågan att genom språk meddela sig med el. mottaga meddelanden från människor på grund av hjärnskada.

AGNOSI

Frånvaro av medvetna sinnesförnimmelser på grund av störning i hjärnfunktionerna. Svårighet att identifiera olika information från sinnesorganen även om sinnesorganet fungerar klanderfritt

AMNESI

Minnesförlust, delvis eller total, tillfällig eller bestående, oföränderlig eller framskridande minnesförlust.

ANGIOGRAFI

Kontraströntgen av blodkärl.

ANEURYSM

Artärbråck, säckliknande blodfylld utbuktning på blodkärlet.

ANOMI

Oförmåga att läsa skrift, oförmåga att finna ord när man skall tala eller skriva, förekommer vid de flesta afasier.

ANOSOGNOSI

Sjukdomsförnekande.

APRAXI

Handlingsoförmåga, oförmåga eller svårighet att trots normal rörlighet och känsel utföra ändamålsenliga rörelser.

ARTERIA CEREBRI

Hjärnpulsåder

ASPIRATION

Inandning

ATEROSKLEROS

Åderförkalkning, förträngande fettansamling och förkalkning i blodkärlsväggarna, ofta orsak till hjärninfarkt

ATONI

Minskad muskelspänning, muskelsvaghet.

ATTENTION

Uppmärksamhet

AV-MALFORMATION

AV-fistel, arteriovenös malformation, onormal förbindelse mellan artär och ven

CIRKULATIONS- STÖRNING I HJÄRNAN

Bristtillstånd i hjärnans blodcirkulatioin eller blödning (TIA, hjärninfarkt eller hjärnblödning)

DATORTOMOGRAFI, DT

En röntgenologisk metod att avbilda tunna skikt eller tvärsnitt av kroppen.

DEFENSER

Försvarsmekanismer

DEPRESSION

Nedtryckthet, nedstämdhet, symtom eller syndrom där det centrala draget är sänkning av stämningsläget.

DUBBELSEENDE

Fördubblad bild av ett föremål hos den seende.

DYSFAGI

Svårighet att svälja.

EEG

Elektroencefalografi, registrering av små elektriska spänningsvariationer i hjärnan.

EKG

Elektrokardiogram, hjärtströmkurva, "hjärtfilm"

EMBOLUS

En främmande kropp som förs från en del av blodkärlssystemet till en annan, som kan fastna när blodkärlet blir tillräckligt trångt och orsaka stockning.

EPIKRIS

Sammanfattande slutbedömning av ett sjukdomsfall

EUFORI

Glättig upprymdhet

FACIALISPARES

Förlamning av ansiktsmuskulaturen

FINMOTORIK

Reglering av små, exakta muskelrörelser.

FLIMMER

Mycket hastiga och mycket svaga samt oregelbundna sammandragningar hos hjärtat

GLOBAL

Total, som gäller helheten, t.ex. global afasi = fullständig afasi.

HEMI

Halv-, halvsidig, till hälften

HEMIANOPI

Halvseende, synförmåga endast på halva synfältet

HEMIPARES

Halvsidig muskelsvaghet

HEMIPLEGI

Förlamning i ena kroppshalvan

HEMISFÄR

Hjärnhalva

HEMORRAGI

Blödning från brustet blodkärl

HJÄRNBLODPROPP

Se hjärninfarkt

HJÄRNINFARKT

Lokal vävnadsdöd i hjärnan på grund av nedsatt eller upphävd blodcirkulation i hjärnan.

HJÄRNSLAG, STROKE

Neurologiska bristsymtom som beror på plötslig störning i blodcirkulationen i hjärnan. Beror vanligen på hjärninfarkt eller hjärnblödning

HJÄRN-VENTRIKLAR

Fyra med varandra förbundna vätskefyllda håligheter

HOMONYM HEMIANOPSI

Halvsididgt synfältsbortfall åt ena hållet

HYDROCEPHALUS

Vattenskalle, vatten i huvudet, ökad mängd cerebrospinalvätska i hjärnans ventriklar, som vidgats.

HYPER-

Över-, i överkant, ökad

HYPO-

Under-, i underkant, nedsatt.

HYPERTONI

Högt blodtryck, ökad muskelspänning.

HYPOTONI

Underspänning, lågt blodtryck.

HYPOXI

Nedsatt syrgashalt i kroppsvävnaderna.

ICH

Hjärnblödning

ISCHEMI

Lokal syrebrist i vävnad beroende på bristande till- eller avflöde av blod.

JARGON

"Ordsallad", betydelselöst prat, till vilket ofta ansluter sig störning att förstå tal.

KOGNITION

Den själsliga eller intellektuella verksamhet varigenom iakttagelser blir medvetna

KOGNITIVA STÖRNINGAR

Störningar i den kognitiva funktionen, såsom perception, inlärning, minnet, slutledning, problemlösning, språkliga funktioner och viljestyrd rörelsefunktion.

MAGNETAVBILDNING, MRI

Avbildningsmetod, där man med hjälp av ett magnetfält och radiovågor avbildar organismen, bl.a. hjärnans struktur.

MUSKELTONUS

En vilande muskels normala spänningstillstånd åstadkommet genom nervinflytande

NEGLEKT

Neurologiskt symtom i betydelse förneka förekomsten av ena kroppshalvan el. dyl.; en oförmåga att uppfatta stimuli på ena sida av kroppens medellinje.

NEUROOFTALMOLOGI

Den del av vetenskapen om ögats funktioner och sjukdomar som sysslar med ögats samband med nervsystemet.

ORIENTERING

1) att uppfatta sig i förhållande till tid, plats och personer
2) att uppfatta sitt läge i förhållande till person, situation, känslor o.s.v.

PERSEVERANS

Sjuklig envishet, sjukligt upprepande, tvångsmässigt fasthållande vid ett nyss uttalat eller hört ord eller en nyss utförd rörelse

PROGRESSING STROKE

Tilltagande förlamning

SENSORISK

Som har att göra med sinnesförnimmelser eller med dessas bearbetande i hjärnan

SHUNT-OPERATION

En operation för att lägga en konstgjord förbindelse vid förhöjt tryck inne i skallen, varvid ett dränagerör läggs från sidoventrikeln till hjärnans utsida.

SPASTICITET

Ryckigt eller krampartat tillstånd hos enstaka eller flera muskelgrupper

SUBLUXATION

Ofullständig urledvridning eller vrickning.

SUBARAKNOIDAL- BLÖDNING

Blödning i hålrummet melan hjärnans och ryggmärgens spindelvävshinna och mjuka hinna.

TIA

Övergående blodtomhetstillstånd i hjärnan

TONUS

Spänning, tryck

TROMB

Blodpropp som bildas i ett blodkärl och som kan ryckas loss och föras vidare ut i kärlträdet och fastnar när kärlet blir trångt.

TROMBOEMBOLISM

Tilltäppning av ett blodkärl genom propp.

TVÅNGSMÄSSIG GRÅT OCH SKRATT

Tvångsmässig gråt eller skratt, som personen inte själv kan reglera och som är överdrivet eller icke relevant med hänsyn till personens känslomässiga tillstånd.

UKG, O-UKG

Ultraljudsundersökning av hjärtat, där man med "ekolod" undersöker hjärtats struktur

VISUOKONSTRUKTIV STÖRNING

Bristfällig prestation i två- och tredimensionella konstruktionsuppgifter på grund av hjärnans svårigheter. Visas som ett sönderfall av helheten och en förvrängd av detaljernas inbördes förhållande

VISUOMOTORISK STÖRNING

Svårighet att kombinera synförnimmelse och rörelse.

VISUOSPATIELLA

Funktion, där synfunktionen kombineras med rymd

ÖDEM

Svullnad


för innehållet ansvarar ÅUCS 711, innehållet kontrollerat 12/2008