Yhteystiedot SuomeksiPå svenskaIn English
PÄÄVALIKKO
Tietoa tutkimuksista
 
Tietoa sairauksista ja hoidosta
 
Tietoa kuntoutuksesta
 
Aivovamma - tietoa aivovamman saaneelle ja hänen läheisilleen
 
Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen opas
 
Sisällysluettelo
 
A Yleistä aivoverenkiertohäiriöistä
 
B Oireet ja seuraukset
 
C Sairastumisen alkuvaihe
 
D Kuntoutuminen
 
E Yhteydenotot
 
F Apuvälineet
 
G Uuden elämäntilanteen hallinta
 
H Sosiaaliturva
 
I Usein kysyttyä
 
J Lisätietolinkkejä
 
» K Aivoverenkiertohäiriösanastoa
 
AVH-potilaan asentohoito ja siirtyminen
 
Apuvälineet
 
Fysioterapia
 
Kuntoutusohjaajat
 
Sosiaalityö
 
Toimintaterapia
 
Muuta tietoa
 
Linkkejä
 
Tietoa terveyden edistämisestä
 
Sairaalahygienia ja infektion torjunta
 
Tietoa ammattilaiselle
 
Potilasmaksut
 
Potilaan oikeudet
 
Linkkejä tiedonhakuun
 
Sivukartta
 
Tietoa ohjepankista
 
SANAHAKU
hakuohje | sivukartta
TARKENNETTU HAKU
Kirjautuneena:

  

Tietoa kuntoutuksesta | Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen opas | K Aivoverenkiertohäiriösanastoa

K Aivoverenkiertohäiriöihin liittyvää sanastoa (T)

03.09.2013


Potilasohje / i
/ Kuntoutus ja neurologia / VSSHP
på svenska

ADL; activities of daily living  Päivittäiset toiminnot; voivat vaikeutua aivovaurion seurauksena (esim. itsestä huolehtiminen, pukeutuminen, peseytyminen tai kodinhoitoon ja asiointiin liittyvät toiminnot).

Afasia  Aivovaurion aiheuttama kielellisen toiminnan ja viestinnän häiriö.

Agnosia Aivotoiminnan häiriöstä johtuva havaitsemisen häiriö. Vaikeus tunnistaa eri aistinelimistä tulevia tietoja vaikka aistinelin toimisi moitteettomasti.

Aivohalvaus Aivojen äkillisestä verenkiertohäiriöstä johtuvat neurologiset puutosoireet. Johtuu yleensä aivoinfarktista tai aivoverenvuodosta.

Aivoinfarkti Aivokudoksen paikallinen kuolio, joka johtuu siitä, että aivokudoksen verensaanti estyy.

Aivokammiot (aivoventrikkelit) Aivojen sisäosassa sijaitsevat aivo-selkäydinnesteen täyttämät ontelot.

Aivoverenkiertohäiriö (AVH) Aivojen verenkierron puutostila tai verenvuoto (TIA, aivoinfarkti tai aivoverenvuoto)

Aivoveritulppa katso aivoinfarkti

Amnesia Muistamattomuus; osittainen tai täydellinen, tilapäinen tai pysyvä, samana pysyvä tai etenevä muistamattomuus.

Aneurysma Valtimon tai sydämen seinämän pullistuma, joka syntyy seinämän heikkoon kohtaan.

Angiografia Varjoaineen avulla tehtävä verisuonten röntgenkuvaus.

Anomia Nimisanojen löytämisvaikeus, ilmenee useimmissa afasioissa.

Anosognosia  Sairauden kiistäminen.

Apraksia Aivovauriosta johtuva liikkeiden ja liikesarjojen tahdonalaisen suorittamisen vaikeus.

Arteria cerebri Aivovaltimo

Aspiraatio Ruoan tai nesteen vetäminen hengitysteihin.

Ataksia hapuilu, haparointi, liikkeiden yhteistoimintakyvyttömyys, tahdonalaisten lihasten keskushermostoperäinen yhteistoimintahäiriö (ilman halvausta)

Ateroskleroosi Valtimo(nkovettuma)tauti, ahtauttaa verisuonia, usein syynä aivoinfarktiin.

Atonia Normaalin lihasjänteyden puuttuminen, velttous.

Attentio Tarkkaavuus.

A-V malformaatio Arteriovenoosi malformaatio; valtimon ja laskimon epänormaali yhteys.

DDK, diadokokineesi toistuvien liiikkeiden tarkkuus. Kyky tehdä nopeasti toisiaan seuraavia vastakkaisia liikkeitä (esim. kiertää rannetta nopeasti edestakaisin).

Defenssit Puolustusmekanismit.

Depressio Masentuneisuus, oire tai oireyhtymä, jossa keskeisenä piirteenä on mielialan lasku, alavireisyys.

Dysartria Puhemotoriikan häiriö, jonka aiheuttaa puheeseen vaikuttavien lihasten halvaus, heikkous tai virheellinen yhteistoiminta.

Dysfagia  Nielemishäiriö.

Dysmetria Taipumus arvioida väärin raajojensa liikelaajuudet

EEG Elektroenkefalogrammi, aivosähkökäyrä.

EKG Elektrogardiogrammi, sydänsähkökäyrä, "sydänfilmi"

EMBOLUS Veren mukana kulkeva tulppamuodostuma, joka voi tarttua kapeaan suonen kohtaan ja aiheuttaa tukoksen.

Epikriisi Tutkimuksista ja hoidoista annettu loppulausunto, yhteenveto.

Euforia   Yli-iloisuus.

Facialispareesi  Kasvohermohalvaus.

Flimmeri  Sydämen rytmihäiriö, eteisvärinä.

Globaali  Kokonaisvaltainen, kaikkea koskeva esim. globaaliafasia = täydellinen afasia.

Hemi-   Sanan alkuosana tarkoittaa kehon tai elimen toisessa puolessa olevaa tai tapahtuvaa.

Hemianopia  Näkökenttäpuutos, näkökentän toisen puoliskon puuttuminen tai kaventuminen.

Hemipareesi  Osittainen toispuolihalvaus.

Hemiplegia Toispuolihalvaus.

Hemisfääri  Isojen aivojen puolisko.

Hemorragia  Verenvuoto.

Hienomotoriikka  Pienten, täsmällisten lihasliikkeiden säätely.

Homonyymi hemianopia  Kummankin silmän saman puoleinen näkökenttäpuutos.

Hydrocephalus  Liiallinen aivo-selkäydinnesteen kertyminen aivokammioihin, jotka ovat laajentuneet normaalia suuremmiksi.

Hyper  Sanan alussa tarkoittaa liika-, yli-.

Hypertonia Kohonnut verenpaine ( myös kohonnut lihasjänteys)

Hypo-  Sanan alussa tarkoittaa ali-, liian vähän.

Hypoksia  Hapenpuute kudoksissa.

Hypotonia  Matala verenpaine (myös alijänteys)

ICH  Aivojen sisäinen verenvuoto.

Iskemia  Verensaannin vajaus, joka saattaa johtaa kudoskuolioon.

Jargon  "Sanasalaatti", merkityksetöntä puhetta, johon liittyy usein puheen ymmärtämisen häiriö.

Kaksoiskuvat  Kohteen näkeminen kahtena.

Kognitiivinen  Tiedollinen, tietoon perustuva, tiedon hankintaan, varastointiin ja käyttöön liittyvä.

Kognitiiviset häiriöt  Häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa kuten havaitsemisessa, oppimisessa, muistissa, päättelyssä, ongelmanratkaisussa, kielellisissä toiminnoissa ja tahdonalaisessa liiketoiminnassa.

Lihastonus  Lihasten supistustila, joka aiheuttaa lihasten jänteyden.

Magneettikuvaus, MRI   Kuvantamismenetelmä, jossa magneettikentän ja radioaaltojen avulla kuvataan elimistöä, mm. aivojen rakennetta.

Neglect  Huomioimishäiriö, toispuoleinen havaintokentän huomiotta jättäminen, jota ei voida kokonaan selittää aistijärjestelmien puutoksesta tai liikehäiriöstä johtuvana.

Neuro-oftalmologia  Tieteenala, joka käsittelee näköjärjestelmän ja hermoston välisiä suhteita.

Neuro-otologia Korvatautiopin osa-alue, joka käsittelee korvan ja hermoston yhteyksiä. Tutkimus tehdään usein huimauspotilaalle, kun yritetään erottaa johtuuko huimaus korva- vai aivoverenkiertoperäisistä syistä.

Nystagmus eli silmävärve Silmien nopeasti ja (lähes) tasaisesti toistuva edestakainen nykivä tahaton liike, jossa usein erottuu hidas ja nopea osaliike

Orientaatio  1.Itsensä mieltäminen ajan, paikan tai henkilöiden suhteen. 2.Oman aseman mieltäminen suhteessa ihmisiin, tilanteisiin, tunteisiin jne.

Pakkoitku ja -nauru   Itku tai nauru, jota henkilö itse ei pysty säätelemään ja joka on liioiteltua tai asiaankuulumatonta henkilön tunnetilaan nähden.

Perseveraatio, perseverointi, juuttuminen, toistaminen; aivovaurioon liittyvä toimintatapa. joka ilmenee mm. puheessa, liikkeissä ja teoissa. 

Pusher  Työntäminen, liittyy usein neglect-oireeseen.

SAV, subaraknoidaalivuoto   Lukinkalvonalainen verenvuoto

Sensoriikka  Sensoriset toiminnot, aistien (kuulo, näkö, tunto, haju, maku) ulkoisesta ja sisäisestä ympäristöstä antamaa tietoa vastaanottavat hermotoiminnat.

Spastisuus Jäykkyys, jännittyneisyys, kankeus.

Spatiaalinen  Tilan, tilasuhteiden havaitsemiseen liittyvä, avaruudellinen.

Subluksaatio  Osittainen sijoiltaanmeno.

Sunttileikkaus  Aivoselkäydinnesteen liiallisesta keräytymisestä johtuvan aivopaineen vähentämiseksi tehtävä leikkaus, jossa letkusto johdetaan aivokammioista verenkiertoon.

TIA  Ohimenevä iskeeminen aivoverenkiertohäiriö.

Tietokonetomografia, TT Elimistön kerrosröntgenkuvaus, jossa apuna käytetään tietokonetta.

Tonus  Jänteys, paine.

Trombi  Veritukos, veritulppa; verisuonessa kehittyvä ja sitä ahtauttava verihyytymä.

Tromboembolus Veren mukana kulkeva verihyytymä, joka voi aiheuttaa suonen tukkeutumisen.

UKG, O-UKG  Sydämen ultraäänitutkimus jossa "kaikuluotaimen" avulla tutkitaan sydämen rakennetta.

Visuokonstruktiivinen häiriö  Aivovauriosta johtuva puutteellinen suoriutuminen kaksi- tai kolmiulotteisissa kokoamistehtävissä. Vaikeudet ilmenevät kokonaishahmojen hajoamisena ja yksityiskohtien keskinäisten suhteiden vääristymisenä.

Visuomotorinen häiriö  Näköhavainnon ja liikkeen yhdistämisen vaikeus.

Visuospatiaaliset toiminnot  Toiminnot, jossa näkötoiminta yhdistetään avaruudelliseen tilaan.

Ödeema Turvotus

Lähde: Kanninen-Hämälä-Palomäki. 1997. Neuropsykologian käsitteet, sanakirja neuroklinikoille. Helsinki: Helsingin Psykotutkimus Oy.

Lähde: Nienstedt, W. (toim.). 1999. Lääketieteen termit, Duodecimin selittävä suursanakirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.


sisällöstä vastaa TYKS 712, sisältö tarkastettu 3/2012

Tulostettava versio